Podmienky ochrany osobných údajov

 

I.
základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je K.R.ELIXÍR, s.r.o. IČ 251 25 061, so sídlom 5.května 1323 / 9,140 00 Praha 4, Česká republika, ďalej len: "správca").
2. Kontaktné údaje správcu sú
adresa: Novákových 456/8, 180 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika
email: k.r.elixir@email.cz
telefón: +420 271 750 090
3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II.
Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky - zmluvy.
2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné pre plnenie objednávky - zmluvy.

III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je
      plnenie objednávky- zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
2. Účelom spracovania osobných údajov je
• vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom, pri objednávke sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, priezvisko a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenia objednávky - zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné objednávku zo strany správcu plniť.
3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR.

IV.
Doba uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje
• po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov.
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

V.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
• podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
• zaisťujúci služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.


VI.
Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
• právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
• právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR
• právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR
• právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
• právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
• právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

VII.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

 
 

Kde si môžete náš Beta 1,3D Glucan kúpiť?

Novákových 456/8

Produkty je možné vyzdvihnúť len
PO TELEFONICKEJ DOHODE
v dobe 8:00 – 19:00

 

mapa

Novákových 456/8
180 00 Praha 8 - Libeň

EUC Lékárna Poliklinika Šustova

 

map

Šustova 1930,
148 00 Praha 11
Czech Republic

Lekáreň "U Zlatého slunce"

 

mapa

Křižíkova 56 / 159
Praha 8 – Karlín

 

Odporúčame

Heidelbergova sedmibylinná zmes

prírodná bylinná zmes na prípravu čaju

Vyčistí žalúdok, črevá a detoxikuje obličky 
Eliminuje nadúvanie, problémy s trávením a hemoroidy 
Znižuje pocit plnosti a pálenie záhy 
Zbaví nosového hlienu a podporuje funkciu obličiek 
Pomáha pri kožných problémoch 
Podporuje celkovú regeneráciu organizmu a imunitného systému 
Je vhodná pre deti, dospelých i seniorov 
Môže sa užívať s inými liečivami